Ogólne Warunki Sprzedaży

1. Postanowienia ogólne

 1. Niniejsze Ogólne Warunki Sprzedaży (dalej: ,,OWS”) określają prawa i obowiązki stron umów sprzedaży i dostawy towarów oraz usług, których sprzedawcą jest Polish Beef Ubojnia Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Kłodzinie 65, 74-210 Przelewice, zarejestrowana w Krajowym Rejestrze Sądowym pod nr 0000882157, NIP: 85315,26928 (dalej: ,,Sprzedający”). O ile nie postanowiono inaczej, OWS mają zastosowanie do wszelkich ofert oraz umów sprzedaży związanych z wszelkimi towarami i usługami wprowadzonymi na rynek przez Sprzedającego.
 2. Użycie w OWS określenia „Kupujący” oznacza osobę prawną, osobę fizyczną prowadzącą działalność gospodarczą bądź jednostkę organizacyjną nieposiadającą osobowości prawnej.
 3. OWS stanowią integralną część pierwszego zamówienia złożonego przez Kupującego (a także pierwszego zamówienia złożonego przez Kupującego po •. wprowadzeniu OWS) i obowiązują przez cały czas trwania współpracy handlowej Sprzedającego z Kupującym. Złożenie zamówienia przez Kupującego stanowi jednocześnie poświadczenie Kupującego, że zapoznał się on i akceptuje niniejsze OWS. Spełnienie powyższego jest niezbędnym warunkiem współpracy handlowej. Jeżeli Kupujący pozostaje w stałych stosunkach handlowych ze Sprzedającym, akceptacja OWS przy pierwszym zamówieniu jest równoznaczna z ich akceptacją przy następnych zamówieniach, do czasu zmiany ich treści bądź uchylenia.
 4. Niniejsze OWS wyłączają stosowanie innych wzorców umownych (ogólne warunki umowy, warunki sprzedaży, wzory umowy, regulaminy itp.) stosowanych lub ustalanych przez Kupującego.
 5. Zmiany OWS wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności.

2. Zamówienia i zawarcie umowy

 1. Zamówienie złożone przez Kupującego powinno zawierać następujące informacje:
  – dokładną nazwę Kupującego bądź jego imię lub nazwisko,
  – adres siedziby bądź miejsce zamieszkania oraz adres do korespondencji (jeśli jest inny niż adres siedziby bądź miejsce zamieszkania),
  – NIP, REGON i/lub numer KRS,
  – numer telefonu i/lub adres poczty e-mail,
  – ilość i rodzaj zamówionego towaru,
  – termin, miejsce i warunki dostawy/odbioru towaru.
 2. Złożenie zamówienia przez Kupującego nie wiąże Sprzedającego, a brak jego odpowiedzi nie oznacza milczącego przyjęcia zamówienia.
 3. Warunkiem skutecznego zawarcia umowy sprzedaży jest złożenie zamówienia przez Kupującego, zawierającego informacje wymienione w pkt 2 ust. 1 a)-f) OWS, oraz potwierdzenie zamówienia przez Sprzedającego. Zarówno złożenie zamówienia, jak i jego potwierdzenie może nastąpić w formie pisemnej bądź elektronicznej. Potwierdzenie zamówienia oznacza, ie Sprzedający otrzymał zamówienie oraz przyjął je do realizacji.
 4. Kupujący zobowiązuje się do niezwłocznego zawiadomienia Sprzedającego, w formie pisemnej bądź elektronicznej, o każdorazowej zmianie siedziby lub miejsca zamieszkania i adresu korespondencyjnego oraz danych wskazanych w zamówieniu – w przeciwnym razie korespondencja przesłana na ostatni znany adres korespondencyjny lub adres poczty e-mail uznana będzie za skutecznie doręczoną.
 5. W przypadku rozbieżności pomiędzy zamówieniem złożonym przez Kupującego a ofertą Sprzedawcy, wiążące jest potwierdzenie zamówienia, które jest wystawiane i przesłane Kupującemu przez Sprzedawcę, chyba ie Kupujący odwoła zamówienie niezwłocznie, jednakie nie później niż w ciągu 1 dnia kalendarzowego od dnia otrzymania potwierdzenia zamówienia przez
  Sprzedawcę.
 6. Anulowanie zamówienia przez Kupującego jest dopuszczalne tylko w wyjątkowych sytuacjach po uprzednim ustaleniu warunków anulowania zamówienia ze Sprzedającym. Sprzedający zastrzega sobie prawo do obciążenia Kupującego rzeczywistymi kosztami, które powstały do momentu
  anulacji – nie większymi niż wartość zamówienia.
 7. Jeżeli niemożność spełnienia świadczenia przez Sprzedającego nastąpiła wskutek siły wyższej, Kupującemu nie przysługuje żadne roszczenie o naprawienie szkody wynikłej z tytułu niewykonania lub nieterminowego wykonania umowy.

3. Cena i płatności

 1. Cena za towar będący przedmiotem umowy sprzedaży będzie każdorazowo określana w ofercie lub umowie sprzedaży.
 2. Kupujący jest zobowiązany do zapłaty ceny (tj. kwoty wskazanej n. a fakturze) w terminie wynikającym z wystawianej przez Sprzedającego faktury VAT, o ile inny termin nie wynika z zapisów oferty lub postanowień umowy sprzedaży.
 3. Terminy płatności uzgadniane są dla każdego Kupującego indywidualnie.
 4. Zapłata ceny dokonywana jest w formie przelewu na rachunek bankowy wskazany przez Sprzedającego w fakturze VAT lub w innej formie ustalonej w ofercie lub umowie sprzedaży.
 5. W przypadku braku lub błędnej informacji, których faktur dotyczy przelew bankowy, Sprzedający zaliczy automatycznie daną kwotę jako zapłatę za najstarsze wymagalne zobowiązania Kupującego lub zobowiązanie odsetkowe.
 6. Zapłata uznana jest za dokonaną z chwilą wpływu środków na rachunek bankowy Sprzedającego.
 7. Nieuregulowanie należności w terminie określonym na fakturze VAT upoważni Sprzedającego do przerwania dostaw towarów i wstrzymania realizacji już przyjętych zamówień, bez ponoszenia odpowiedzialności za nienależyte wykonanie umowy. Sprzedający może uzależnić wykonanie nowego zamówienia złożonego przez Kupującego, który zalega z płatnościami lub opłaca faktury nieterminowo, od całkowitej lub częściowej przedpłaty na poczet nowego zamówienia Kupującego.
 8. Powzięcie przez Sprzedającego wątpliwości co do wypłacalności Kupującego już w trakcie realizacji zamówienia upoważnia Sprzedającego do anulowania zamówienia lub uzależnienia jego wykonania od całkowitej lub częściowej przedpłaty, bez jakiejkolwiek odpowiedzialności odszkodowawczej względem Kupującego.
 9. W razie opóźnienia z zapłatą ceny, Sprzedającemu należą się odsetki za czas opóźnienia w transakcjach handlowych, chociażby Sprzedający nie poniósł żadnej szkody i chociażby opóźnienie było następstwem okoliczności, za które Kupujący odpowiedzialności nie ponosi. Sprzedającemu należą się odsetki ustawowe, o ile inna wysokość odsetek nie zostanie określona w umowie. Obowiązek zapłaty odsetek nie wyłącza roszczenia o naprawienie szkody na zasadach ogólnych.
 10. Zapłata ceny sprzedaży przez Kupującego poprzez potrącenie lub skorzystanie z prawa zatrzymania są wyłączone. Kupujący nie może dokonywać żadnych kompensat, cesji oraz jakiegokolwiek obrotu wierzytelnościami, które mogą wyniknąć i będą mu przysługiwać wobec Sprzedającego, bez jego pisemnej zgody pod rygorem nieważności.
 11. Wniesienie reklamacji nie zwalnia Kupującego z obowiązku dokonania płatności za Produkty podlegające reklamacji w ustalonym terminie.

4. Rękojmia

 1. Kupujący jest zobowiązany do zbadania dostarczonego towaru pod względem ilościowym i jakościowym natychmiast po jego otrzymaniu.
 2. Kupujący obowiązany jest zgłosić wady towaru niezwłocznie, nie później jednak niż w terminie 7 dni od daty otrzymania towaru, w przeciwnym razie towar uważa się za przyjęty bez zastrzeżeń, a uprawnienia wynikające z rękojmi wygasają.
 3. Sprzedający ma prawo wstrzymać się wobec Kupującego z realizacją jego roszczeń z tytułu rękojmi do czasu uregulowania wobec niego wszelkich zaległych zobowiązań finansowych.

5. Postanowienia końcowe

 1. Akceptując OWS Kupujący wyraża zgodę na przetwarzanie jego danych osobowych przez Sprzedającego oraz podmioty działające na jego zlecenie w kraju i zagranicą, w związku z realizacją umów sprzedaży towarów oferowanych przez Sprzedającego.
 2. Kupujący nie może bez zgody Sprzedającego przekazywać wiedzy i informacji uzyskanych w wyniku kontaktów handlowych ze Sprzedającym osobom trzecim w sprawach objętych tajemnicą handlową. Tajemnicą handlową objęte są wszelkie informacje, które Kupujący pozyska o przedsiębiorstwie Sprzedającego i jego asortymencie w czasie realizacji umowy.
 3. Prawem właściwym dla OWS jest prawo polskie.
 4. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym OWS mają zastosowanie przepisy Kodeksu Cywilnego.
 5. Stwierdzenie nieważności pojedynczych postanowień nie ma wpływu na ważność pozostałych postanowień OWS.
 6. Strony będą dążyć do polubownego załatwienia wszelkich sporów wynikłych w związku
  z wykonaniem umów objętych niniejszymi warunkami. W przypadku niemożności polubownego załatwienia sprawy właściwym do rozstrzygnięcia sporu będzie sąd właściwy dla miejsca siedziby
  Sprzedającego.
 7. OWS wchodzą w życie z dniem 14.05.2021r.